Đăng ý ID Apple


Cách đăng ký id Apple miễn phí cho điện thoại iPhone và Mac

Đăng ký ID Apple bạn có thể sử dụng chung cho tất cả các dịch vụ mà hãng Apple cung cấp. Chỉ một tài khoản bạn có thể đăng nhập và sử dụng cho 4 dịch vụ: App Store (kho ứng dụng – game), iCloud (dịch vụ bảo mật), Books (dịch vụ đọc sách) & […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG